Allmänna villkor

Du kan återlämna ditt köp till oss i sitt ursprungliga skick inom 7 dagar från det datum du tog emot artikeln, med plomberingar, omslagsplast, pappförpackning och klistermärken orörda. Vi kommer då att återbetala hela det pris du betalat för artikeln  (exklusive fraktkostnaden). Varje del som returneras senare än sju dagar kommer att medföra en expeditionsavgift om 20%. 

Dessa villkor utgör förutsättningarna för att du skall kunna besöka oss och vår webbplats. Läs dem noggrannt, då de innehåller viktig information.

 

Allmänna villkor

Denna webbplats ägs och drivs av Taros Trade BG LTD. Om du har frågor om dessa villkor eller om har anmärkningar eller klagomål angående vår webbplats, kan du kontakta oss på info@tarostrade.com eller +359 885 608 501.

 

 

1. Vår ömsesidiga avtalsförbindelse

Vi måste erhålla varornas fulla pris i betalning, innan din beställning kan godtas. [Så snart betalning har erhållits av oss kommer vi att bekräfta att din betalning godkänts genom att sända ett brev till den e-postadress du angivit i beställningsformuläret.] (eller) [Ditt erläggande av varornas pris motsvarar ett erbjudande från din sida att köpa varorna, vilket kommer att godtas av oss då vi sänder dig ett e-postbrev att varorna har skickats till dig]. Vårt erkännande av din beställning är upphov till ett lagligen bindande avtal oss emellan.

 

2. Ownership of rights

Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, på denna webbplats ägs eller licensieras av Taros Trade BG LTD. All användning av själva denna webbplats eller dess innehåll, däribland att kopiera eller lagra någon av dessa i sin helhet eller i delar, annat än för eget, icke-kommersiellt bruk, är förbjudet utan vårt tillstånd. Du får inte förändra, sprida eller vidaresända [?] något på denna webbsida för något som helst syfte.

 

3. Uppgifternas riktighet

Vi har nogsamt förberett innehållet på denna webbplats, i synnerhet för att säkerställa att uppgivna priser är riktiga vid tiden för publicering och att alla varor har blivit rättvist beskrivna. Emellertid, kommer beställningar endast att godtas om det inte finns några avgörande fel i beskrivningen av varorna eller deras priser så som de annonserats på denna webbplats. Varje angivelse av vikt, omfång eller kapacitet som givits om varorna är endast ungefärlig. 

 

4. Skada på din dator

Vi försöker försäkra oss om att denna webbplats är fri från virus och felaktigheter. Vi kan dock inte garantera att ditt bruk av denna webplats, eller någon webbpats åtkomlig genom den, inte kommer att orsaka skada på din dator. Det är ditt ansvar att tillse att rätt utrustning finns till hands för att använda webbplatsen. Förutom i händelse av underlåtelse från vår sida, kommer vi inte att ha ansvar gentemot någon människa för någon förlust eller skada som kan uppstå på datorutrustning till följd av att ha använt denna webbplats.

 

5. Tillgänglighet

Alla beställningar förutsätter godkännande och tillgång [] Om varorna du har beställt inte finns i lager, kommer vi att kontakta dig via e-post eller telefon (om du har givit oss uppgifterna).  Du får då få välja mellan att vänta tills artikeln blivit tillgänglig i lager eller att avbryta din beställning. 

 

6. Felbeställningar

Du har möjlighet att rätta felaktigheter i din beställning ända till dess du klickar ”skicka”under beställningsprocessen.

 

7. Priser

Priset att betala för varor du beställer är det som framgår av vår webbplats. Alla priser inkluderar aktuell momssats och är korrekta vid tiden för uppgifternas införande. 

 

Varhelst det inte är möjligt att godkänna din beställning av gods till angiven beskrivning och pris, kommer vi att underrätta dig via e-post, erbjuda dig försäljning av varor med den beskrivning och det pris som framgår i brevet och därtill uppge under vilken tidsperiod erbjudandet eller priset förblir giltigt.

 

 

8. Betalningsvillkor

Vi kommer att belasta ditt kreditkonto med betalningen vid mottagandet av din beställning, såvida inte leveransen ej kan fullgöras inom 30 dagar. Vi påtar oss inget ansvar om en leverans blir försenad på grund av att du inte gett oss korrekt betalningsinformation. Om det inte går att erhålla full betalning för varorna från ditt konto, kan vi häva avtalet och/eller hålla inne ytterligare leveranser till dig. Detta påverkar inga andra rättigheter som vi kan ha.

 

9. Leveransavgifter

Delivery charges vary according to the type of goods ordered and cannot be refunded.

 

 

10. Leverans

10.1 Våra fraktavgifter anges på var och en av produktsidorna på vår webbplats.

 

 10.2 

 

10.3 Vi levererar godset till den leveransadress du angivit vid din beställning. Det är viktigt att denna adress är riktig. Vänligen, ange exakt var du vill att godset lämnas om du inte finns på plats då vi levererar. Vi kan inte erkänna något ansvar för någon förlust eller skada av godset efter att det har levereras i enlighet med era fraktinstruktioner (såvida inte detta har skett genom vår försummelse). Vi strävar efter att leverera godset på angivet leveransdatum, men tidpunkten för leverans kan inte garanteras.  Om leveransen blivit försenad av orsaker utom vår kontroll, kommer leveransdatumet att flyttas fram med en rimlig tidsperiod och vi kommer att kontakta dig för att bestämma en alternativ tidpunkt.

 

10.4          Du blir ägare till de beställda varorna i och med att de levererats till er. Sedan varorna levererats till er, innehas de på egen risk och vi kommer inte att ansvara för förlust eller förstörelse därav.

11. Risk och ägarskap

Risken för skada på eller förlust av varorna över övergår till dig vid tidpunkten för överlämning till dig, eller om du inte förmått ta emot leveransen på utsatt tid, den tidpunkt då vi först försökte leverera. Du kommer att äga varorna först sedan leveransen klarats av och vi har mottagit full betalning.

 

12. Bekräftelse och erkännande av er order

Du måste förse oss med din e-postadress så att vi kan meddela dig via e-post så snart som möjligt, för att bekräfta mottagandet av din beställning och e-posta dig igen för att bekräfta detaljerna. Ett ordererkännande kommer att äga rum vid expedition av de beställda varorna.

 

13. Ångerrätt

13.1 Du har laglig rätt att återkalla din beställning inom sju dagar från det att varorna mottagits (med undandag för måttbeställda artiklar). Du behöver inte ge oss några skäl för att häva ditt avtal. Ej heller innebär det att du behöver betala någon avgift.  Emellertid, måste du meddela oss ifall du vill säga up ditt avtal.

 

 13.2 Du kan inte häva avtalet om varorna du beställt är tidningar eller tidskrifter, eller om du tagit ut någon ljud- eller bildupptagning eller datormjukvara ur den förseglade förpackning i vilken den levererats till dig.

 

13.3 Om du redan mottagit varorna innan du sade upp ditt avtal [såvida inte satsen 13.2 är tillämplig, i vilket fall du inte har rätt att häva avtalet] måste du sända varorna åter till vår kontaktadress på egen bekostnad och risk. Om du säger upp ditt avtal fast vi redan har gjort iordning varorna för leverans får du inte packa upp varorna när du tar emot dem och du måste skicka tillbaka varorna till oss på vår kontaktadress på egen bekostnad och risk så snart som möjligt.

13.4 Så snart du har meddelat oss att du säger upp ditt avtal, kommer det belopp som debiterats av oss att återkrediteras ditt konto så snart som möjligt och i vart fall inom 30 dagar efter beställningen UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT varorna i fråga återsänds av dig och tas emot av oss i det skick som de var när de levererades till dig. Om du inte skickar tillbaka de varor som levererats till dig, har vi rätt att dra kostnaderna förknippade med att återbörda varorna från beloppet som gottskrivits dig.

 

13.5          Du kommer att gottskrivas kostnader som hänför sig till återsändandet av felaktiga eller otillfredställande varor.

 

 

14. Uppsägning från vår sida

14.1 Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet oss emellan om:

 

14.1.1 jkljl;

14.1.2 vi inte levererar till XXXXXXXXX; or

14.1.3 en eller flera av de varor du beställt hade givits ett felaktigt listpris på grund av tryckfel eller felaktigheter i den prisinformation vi fått av våra leverantörer.

 

14.2          Om vi säger upp ditt avtal kommer vi att meddela dig per e-post och gottskriva ditt konto med det belopp som vi dragit från ditt kreditkort så snart som möjligt, men i vart fall inom 30 dagar från din beställning.

 

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Om du inte tar emot de varor du beställt inom 30 dagar från beställningsdatumet, har vi ingen ansvarsskyldighet gentemot dig såvida du inte meddelar oss problemet skriftligen till vår kontaktadress inom 60 dagar från det datum då du beställde varorna (såvida inte detta är praktiskt omöjligt). Om du meddelar oss problem i enlighet med detta villkor, är vår enda förpliktelse, enligt ditt val, antingen:

 

15.1.1 att ersätta varje brist eller utebliven leverans; 

15.1.2 att ersätta eller reparera varje vara som är skadad eller felaktig; eller 

15.1.3 att ersätta dig med samma belopp som du betalat för varorna i fråga, på det sätt som vi själva väljer, i vissa fall med en expeditionsavgift på 20% för hantering av återlämnade varor. 

 

15.2 Bägge parter skall under detta avtal endast anvara för förluster, som är rimligen förutsebara följder av det ifrågavarande avtalsbrottet.

 

15.3 Du måste iaktta och rätta dig efter varje tillämplig bestämmelse och lagstiftning, inklusive att utverka alla nödvändiga tull- import eller andra tillstånd att köpa varor från vår webbplats. Införsel eller utförsel av vissa av våra varor till dig kan vara förbjuden i vissa länders lagar. Vi gör inga anmärkningar och erkänner inget ansvar med avseende på ut- eller införsel av de varor du köper.

15.4          Det föregående oaktat, har ingenting i dessa villkor syftet att begränsa några rättigheter som du i egenskap av kund kan ha, enligt tillämplig lokal lagstiftning eller förordning, som inte kan åsidosättas, ej heller på något annat vis åsidosätta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet.

 

16. Underrättelser

Om inte annat uttryckligen XXXXXXXXX  stated in these terms and conditions, all notices from you to us must be in writing and sent to our contact address at G. Tringov 9, Plovdiv 4000, Bulgaria and all notices from us to you will be displayed on our website from to time.

 

17. Ändringar av juridisk text

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan och du bör läsa igenom dem så ofta som möjligt.

 

18. Lagstiftning, rättsbefogenhet och språk

Denna webbplats, allt innehåll som den omfattar och varje avtal som upprättas som en följd av användningen av denna webbplats, regleras och tolkas i enlighet med bulgarisk lagstiftning. Parterna i varje sådant avtal samtycker till att varje tvist skall avgöras i bulgarisk domstol. Alla avtal sluts på engelska.

 

 

 

 

19. Ogiltighet

 

Om någon del av dessa villkor inte kan [hävdas] (

 

 

 

20. Personuppgiftsskydd

Du erkänner och samtycker till att vara bunden av vilkoren i vår personuppgiftspolicy.

 

 

21. Rättigheter för tredje part

Ingenting i denna överenskommelse [avtal?] har för avsikt, och skall heller inte, tilldela några rättigheter för tredje part.

 

22. Alla artiklar som förtecknas i denna katalog är inte originaldelar, men de kan fullständigt anpassas till de fordon som de har anvisats. Tillverkarens varumärken och hänvisningar till originalet används med det enda syftet att ange den modell på vilken varje del måste monteras.  Alla övriga varumärken och logotyper är sina respektive ägares egendom.